Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dutch House Collective

1BEGRIPPEN 1.1

Algemene voorwaarden Dutch House Collective: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Dutch House Collective hierna te noemen DHC. 

1.2 DHC:  DHC, gevestigd aan de Raasdorperweg 187P, 1171 KV te Lijnden.
1.3 Huurder: degene met wie DHC een huurovereenkomst aangaat.
1.4 Huurovereenkomst: een tussen DHC en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan DHC toebehorende ruimten en faciliteiten.
1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huurovereenkomst, gedurende welke huurder van DHC ruimte(n) huurt.
1.6 Periode: (6 maanden).
1.7 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email. 

2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huurovereenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door DHC, in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden  DHC.
2.3 DHC heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website www.dhc.fm
2.5 Afwijkingen van cq aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit DHC schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden. 

3 HUUR 

3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging door DHC.
3.2 DHC verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld en/of faciliteiten.
3.4 Huur van de Livestreams shows gaan door de weeks  per blokken van 2 uur, tussen 16:00 – 00:00  in het weekend vanaf 14:00 – 00:00
3.5 Shows zullen worden vermeld op de website www.DHC.nl onder shows
3.6 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
3.7 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van het gereserveerde dagdeel.
3.8 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door DHC.
3.9 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
3.10 Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd.
3.11 De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website www.DHC.nl gepubliceerd.
3.12 Huurovereenkomsten van structurele terugkerende activiteiten lopen per 6 maanden
3.13 Huurder dient uiterlijk 4 weken voor het aflopen van het contract te willen opzeggen anders wordt het contract stilzwijgend verlengd met 6 maanden.
3.14 Huurovereenkomsten als genoemd in artikel 3.12 worden enkel aangegaan met een minimale periode van 6 maanden. Indien Huurder minder huurperioden per 6 maanden afneemt zal het restant worden doorberekend.
3.15 Huurovereenkomsten als genoemd in art 3.12 zullen worden gefactureerd aan het begin van de maand

 

4 ANNULERING VAN HUUROVEREENKOMSTEN 

4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren 4 weken voor het einde huurperiode.
4.2 Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op ruimte zaalhuur om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan DHC annuleringskosten ten bedrage van 100 % van de ruimte zaalhuur verschuldigd.

5 GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE(N) 

5.1 Huurder dient aanwijzingen van directie en personeel van DHC ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
5.2 Huurder dient zich te houden aan het door DHC vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n) van max 20 gasten per blok.
5.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van DHC.
5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
5.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
5.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van DHC te worden gemeld.
5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.
5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan DHC te melden en te vergoeden.
5.9 DHC heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
5.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, tenzij hiervoor door DHC schriftelijk toestemming is verleend.
5.11 Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
5.12 Roken is niet toegestaan in de ruimtes van DHC. Buiten kan gerookt worden met gebruik van de beschikbaar gestelde asbakken. Peuken op de grond gooien is niet toegestaan. Bij vaststelling zal de laatst plaatsgevonden show aangesproken worden en (de kosten voor) opruimen voor zijn rekening nemen
5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die DHC noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).
5.14 Ramen en buitendeuren dienen ten allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht.
5.15 Versterkte muziek is toegestaan tot uiterlijk 00.00 uur.
5.16 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n)
5.17 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders. 

 

6 CATERING 

6.1 Gebruik van de keukenfaciliteiten mag.
6.2 Het is de huurder toegestaan zichzelf te bedienen of diens gasten toegang te geven tot de bar
6.3 Het gebruik van koffie en thee is gratis (minst het aanwezig is)
6.4 Het gebruik van koffie en thee apparaten graag zelf schoonmaken na gebruik
6.5 Het is huurder toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te nuttigen of gratis te verstrekken

7 TECHNISCHE FACILITEITEN 

7.1 Indien het apparatuur  niet naar behoren wordt aangetroffen of slecht werkt dient dit bij het personeel van DHC te worden gemeld.
7.2 De bediening of verplaatsing van beeld projectieapparatuur en geluidsapparatuur van DHC mag alleen geschieden door DHC.
7.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.
7.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van DHC.
7.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.
7.6 Alle streams worden uit naam van DHC  gestreamd naar DHC.FM. Het is niet toegestaan binnen OBS de settings te veranderen.   

8 BETALING 

8.1 Rekeningen ter zake van de zaalhuur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8.2 Huurovereenkomsten als genoemd in art 3.12 zullen worden gefactureerd in 6 gelijke termijnen per jaar.
8.3 Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities is huurder, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd ter grootte van 2% (twee procent) per maand over het nog te betalen bedrag met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
8.4 Daarnaast is huurder in dat geval gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan DHC te betalen. Deze buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het nog door huurder verschuldigde bedrag inclusief rente, met een minimum van € 150,- .
8.5 Huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op grond van de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 te verrekenen met vorderingen die hij op DHC meent te hebben, tenzij het bestaan van een dergelijke vordering door DHC schriftelijk is erkend dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld.
8.6 Alle geoffreerde prijzen mbt de zaalhuur zijn inclusief BTW.
8.7 Voeding- en genotsmiddelen en/of faciliteiten en diensten worden belast tegen het geldende wettelijke btw tarief.
8.8 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

9 ALGEMEEN 

9.1 DHC is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
9.2 DHC draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
9.3 DHC behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat DHC aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
9.4 DHC is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van DHC.
9.5 Huurder hoeft geen Buma stemra af te dragen daar waar DHC alleen streamt via Mixcloud
9.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van DHC te dulden.
9.7 DHC zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 9.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.
9.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden worden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op wijze schade toebrengen aan DHC.
9.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
9.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.

9.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door DHC zullen op de huurder worden verhaald.

10 OVERMACHT. 

10.1 DHC is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DHC BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 DHC behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DHC gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien DHC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10.5 DHC aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
10.6 DHC is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.Current track

Title

Artist